home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekt Škola digitálního věku

Ve školním roce 2014/2015 se škola stala partnerem projektu Škola digitálního věku, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.003, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je financován z prostředků poskytnutých formou finanční podpory tohoto operačního programu.

Vyhlašovatel: MŠMT
Žadatel (příjemce): TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.
Číslo operačního programu: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.3
Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 51
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory 1.3 - Výzva č. 51
Název projektu anglicky: School of a Digital Age
Název projektu: Škola digitálního věku
Datum ukončení projektu: 28. 9. 2015
Celkové způsobilé náklady projektu: 39 007 832,23
Celkový finanční podíl partnera (školy): 346.650,- Kč
Rozpočet projektu celkem: 39 007 832,23

Stručný obsah projektu:
Projekt si klade za cíl zefektivnit využití stávajících IT zařízení ve školách a školských zařízení, efektivněji využívat dostupná zařízení a lépe integrovat ICT ze strany učitelů do výuky.
Základní popis aktivit v projektu (celkem 7 KA):
- vzdělávání ředitelů, systémová podpora vedení školy
- metodická a technická podpora pedagogických pracovníků, a to i po skončení projektu (prostřednictvím Metodiků ICT na vybraných školách)
- vzdělávání pedagogických pracovníků pro zlepšení a zefektivnění integrace ICT do výuky
- evaluace přínosů projektu
Cílová skupina = 366 pedagogických a vedoucích pracovníků
Počet zapojených škol = 35 ZŠ a 3 SŠ (podíl škol do 200 žáků je 82 %)
Výstupem projektu bude prohloubení znalostí pracovníků škol v používání moderních/dotykových zařízení při výuce, implementace výukových materiálů, vč. e-learningové formy, pořízení samotných technologií jako podporu rozvoje vzdělanosti a šíření interaktivity vzdělávání nejen pedagogů, ale v přeneseném smyslu i žáků.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ