home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekty - Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Svět kolem nás a my v něm

Popis projektu

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora a rozvíjení komunikačních schopností žáků a posílení schopností porozumět odbornému textu za účelem získání klíčových a odborných kompetencí žáků. Získání těchto kompetencí zvýší uplatnitelnost žáků na trhu práce i v dalším vzdělávání.
Cílem projektu je vytvořit a implementovat projektové dny do školních vzdělávacích programů se zaměřením na průřezová témata a posílení mezipředmětových vztahů. Projektový tým vytvoří sadu osmi metodických příruček, kde bude zpracován podrobný postup s popisem metod, forem a způsobem podpory komunikačních aktivit žáků. Jejich součástí budou CD s pracovními postupy pro žáky i učitele.
Projektové dny budou probíhat v 1. - 4. ročníku oborů Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Zdravotnický asistent:

1. ročník: hlavní průřezové téma - Člověk a životní prostředí:
  • Sledování spotřeby el. energie, plynu a vody v domácnosti
  • Poznáváme život seniorů
2. ročník: hlavní průřezové téma - Občan v demokratické společnosti:
  • Prezentace obce, školy, města
  • My a naši vrstevníci z "jiného světa" (mentálně postižené děti)
3. ročník: hlavní průřezové téma - Informační a komunikační technologie:
  • Mediální výchova
  • Pacient ze všech stran, aneb tvoříme kompletní ošetřovatelskou dokumentaci
  • Praxe v otázkách a odpovědích
4. ročník: hlavní průřezové téma "Člověk a svět práce"
  • Podpora a rozvíjení komunikačních schopností žáků
Během projektových dnů budou využívány a prohlubovány kompetence žáků v oblasti ICT. Výstupem bude rovněž posílení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti moderních metod výuky a ICT. Učitelé se v těchto oblastech zúčastní seminářů, školení a workshopů.

Zdůvodnění potřebnosti:

Komunikační a vyjadřovací schopnosti žáků na středních školách mají neustále klesající tendenci. Vycházíme z konkrétních zkušeností při testování žáků naší školy. Používáme testy firmy SCIO - VEKTOR, které testují vstupní kompetence žáků v 1. roč. a ve 3. ročníku testují tzv. přidanou hodnotu. Testování se pravidelně zúčastňujeme od šk. r. 2005/06. Z výsledků testování vyplynulo, že žáci mají vážné nedostatky při práci s textem, s vyhledáváním, zpracováním a využíváním informací. Uvedené skutečnosti omezují žáky v průběhu vzdělávání, při uplatnění na trhu práce i v běžném životě.
Projektové dny umožní žákům spolupracovat v týmech, pracovat v reálném prostředí (instituce, podniky), efektivně zpracovávat a vyhodnocovat reálné informace, komunikovat s různými sociálními skupinami a své výsledky práce prezentovat a obhajovat.
Pro výše uvedené aktivity je nutné vytvořit žákům vhodné podmínky k realizaci projektových dnů. K tomuto účelu bude zřízena multimediální učebna s PC pro 32 žáků tak, aby za pomoci této techniky mohli žáci pracovat v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech (např. ČJ, MAT, FYZ, ekonomika, ošetřovatelství, somatologie). Projekt umožní svými výstupy zlepšení komunikačních schopností žáků, zapracování nových metod a forem výuky, mezipředmětových vztahů a projektových dnů do ŠVP.
Proces začleňování průřezových témat ŠVP do výuky je určován jak nastavením podmínek pro výuku žáků (vybavení školy, pracovní pomůcky), tak i připraveností učitelů po stránce teoretické (školení, semináře, workshopy) i praktické (projektové dny, přípravy na hodiny, týmová práce).
Výstupem projektu bude vytvoření metodiky pro zavedení projektových dnů, kterou budou využívat učitelé významným způsobem ve výuce a napomůže i při případných změnách v pedagogickém sboru, v organizaci práce na projektových dnech či může pomoci i na jiných středních školách, kterým budou metodické příručky nabídnuty na www stránkách, konferencích apod.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ