home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Školská rada

Vyhlášení voleb do Školské rady při Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Blansko, Nad Čertovkou 18

Ředitelka školy ing. Svatava Dvořáková vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným KÚ Jihomoravského kraje dne 1. 4. 2012 volby do Školské rady při OA a SZdŠ Blansko.
Funkční období členů ŠR bude: 2014 – 2017
Volby se vyhlašují pro dvě skupiny voličů:
  1. Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
  2. Z řad pedagogických pracovníků školy

Termín voleb

dne 23. října 2014

tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

Výsledky voleb budou zveřejněny dne 24. října 2014, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V Blansku dne 1. 9. 2014
Ing. Svatava Dvořáková
ředitelka školy


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ