home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Základní údaje o škole

Název školy:   Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

Adresa školy:Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko
Identifikátor zařízení (REDIZO):600 013 243
Identifikační číslo (IČO):620 73 176
Identifikační znak organizace (IZO):102 007 942

Zřizovatel:   Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Novou zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje pod č. j. 20/92 ze dne 30. dubna 2015.

Hlavní účel:   Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními části čtvrté, a prováděcími předpisy k němu.

Studijní obory:

63-41-M/02 Obchodní akademie
78-42-M/02 Ekonomické lyceum
53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Zařazení do sítě škol: Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o změně zápisu do rejstříku škol a školských zařízení
č.j. 24 016/2008-21, ze dne 3. 3. 2009 a č.j. 10 450/2009-21, ze dne 4. 5. 2009.

Kapacita školy dle Rozhodnutí o zařazení do sítě
  • počet žáků: 370
  • počet tříd: 12

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 536/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Způsob financování:
  • příspěvek na provoz školy od zřizovatele
  • dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání

Doplňkové zdroje příjmů: doplňková činnost dle zřizovací listiny.

Škola zpracovává výroční zprávu o činnosti školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zprávu příspěvkové organizace dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací (dříve výroční zprávu o hospodaření).

Ředitel školy: Ing. Petr Bouda od 1. 7. 2017

Pravomoc a působnost ředitele školy
je vymezena paragrafy 164-166 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Rozhodnutí ředitele školy podléhají správnímu řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitelky školy k odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje v termínu do 15 dnů, v případě přijímacího řízení do 8 dnů.

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Milan Šoba

Výchovný poradce: Mgr.Ivana Brodecká

Metodik prevence soc.patologických jevů: PaedDr. Roman Gregor

Přehled nejdůležitějších právních předpisů
vztahujících se k činnosti školy:
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Právní předpisy jsou umístěny na www.msmt.cz.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ