home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Informace k druhému kolu přijímacích řízení (dále jen PŘ) pro školní rok 2015/2016

Podávání přihlášek pro druhé kolo končí dne 14. 5. 2015.

Do 2. kola PŘ je nutné podat novou přihlášku.

Informace pro ty, kteří se hlásili na školu v 1. kole:

Tito uchazeči podávají novou přihlášku buď na originálním tiskopisu, nebo na tiskopisu vytisknutém zde. Pro tyto uchazeče platí, že stačí vyplnit 1. stranu přihlášky. 2. strana, kde se uvádí prospěch uchazeče z 8. a 9. ročníku potvrzený ZŠ NEMUSÍ BÝT VYPLNĚNA – údaje budou platné z přihlášky z 1. kola.
Rovněž tito uchazeči nepřikládají k přihlášce další přílohy: výstupní hodnocení, zdravotní potvrzení (pokud se hlásili v 1. kole do oboru zdravotnický asistent) a osvědčení o umístění nebo účasti v soutěžích.

Informace pro ty, kteří se poprvé na školu budou hlásit až ve 2. kole:

Tito uchazeči musí podat přihlášku buď na originálním tiskopisu, nebo tiskopisu vytisknutém zde. Tuto přihlášku musí opatřit všemi přílohami, které jsou podstatné pro přijímací řízení, tzn.:
- potvrzení prospěchu základní školou
- osvědčení o účasti nebo umístění ve vědomostních soutěžích
- potvrzením od lékaře v případě, že se hlásí do oboru zdravotnický asistent.
Součástí přihlášky nemusí být výstupní hodnocení žáka.

Přijímací zkouška

Žáci, kteří nesplní podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušku, budou konat přijímací zkoušku dne 20. 5. 2015 v 8.00 v budově školy na adrese: Nad Čertovkou 18, Blansko. Zkouška bude vykonána písemně, obsahem bude test všeobecných znalostí, který zahrnuje tyto předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, dějepis, výchova k občanství, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie.

Rozhodnutí o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu

Bude zveřejněno nejpozději 21. 5. 2015 vyvěšením seznamu na veřejně přístupném místě ve škole (vstupní dveře do budovy školy) a na www stránkách školy.

Zápisový lístek a převzetí rozhodnutí o přijetí ke studiu

Ihned po zveřejnění rozhodnutí mohou zákonní zástupci odevzdat ZL osobně v kanceláři školy. Současně převezmou rozhodnutí o přijetí ke studiu.