home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Kulatý stůl na OA a SZdŠ Blansko

V pondělí 4. 2. 2013 se na OA a SZdŠ v Blansku sešli zástupci vzdělávacích institucí a neziskových organizací, které se v našem regionu podílejí na edukaci dětí cizinců a přispívají tak k jejich optimalizaci života v naší společnosti. Cílem jednání byla koordinace postupu základních a středních škol, výměna zkušeností v této oblasti a prohloubení spolupráce škol s neziskovými organizacemi s využitím všech dostupných vzdělávacích systémů.
Výměny zkušeností se zúčastnili zástupci základních škol T.G.M Blansko a Salmova Blansko, středních škol SOŠ a SOU Bezručova a OA a SZdŠ Blansko, dále zástupci Oblastní charity Blansko a OSPOD Blansko.
K diskuzi k této aktuální problematice přispěla prezentace výzkumu, který proběhl v loňském roce na blanenských základních školách, vedený speciální pedagožkou OPPP Vyškov, pracoviště Blansko Mgr. et Mgr. Evou Kovářovou. Součástí tohoto výzkumu bylo vyplnění dotazníků pedagogy základních škol, kteří se tak mohli anonymně vyjádřit k podmínkám při vzdělávání dětí cizinců na blanenských školách, k jejich výukovým potížím a výchovným problémům.
Ze závěrů výzkumu vyplynuly informace, které lze přijmout obecně:
  • nutnost uplatnění individuálního přístupu,
  • rozvoj pozitivních vazeb,
  • odborné vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti,
  • vedení dialogu.
V oblasti výukové je jednoznačně uváděno a doporučováno:
  • všemi přístupy prohlubovat znalosti českého jazyka u těchto dětí,
  • přínosné je jejich další vzdělávání při volnočasových aktivitách v rámci neziskových organizací,
  • vyučující by měli dodržovat jednotný přístup při vzdělávání a hodnocení těchto žáků ve všech předmětech.
Výsledkem, by měl být alternativní způsob dovolující žákovi uplatnit své dovednosti, schopnosti, vědomosti, a to navzdory jazykovým potížím.
Závažnější výchovné potíže u dětí cizinců se výzkumem nepotvrdily. Vyučující se snaží řešit konflikty individuálně. V případě prevence výukových a výchovných potíží je nutné komplexní propojení „škola-žák-rodič“, včetně spolupráce ostatních institucí, což ovlivňuje úspěšnost dětí cizinců a vede k sociální stabilizaci.
Přestože školy i neziskové organizace mají pro vzdělávání cizinců oporu v legislativě, shodli se účastnici v názoru, že tato problematika postrádá systémové řešení a jednotný výukový koncept.
Situace není jednoduchá ani pro rodiny cizinců, a zejména jejich děti, ani pro pedagogy, kteří musí čelit problému, jak skloubit vzdělávání českých žáků a dětí jiných národností. Mnohdy se totiž nejedná pouze o výuku češtiny jako komunikačního jazyka, ale učitelé musí také rozumět sociokulturnímu prostředí, ze kterého k nám cizinci přicházejí.
Přejme tedy všem, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců a jejich začlenění do naší společnosti, dostatek sil i finančních prostředků potřebných pro vytváření multikulturní společnosti a dětem cizinců pozitivní životní perspektivu.
Mgr. et Mgr. Eva Kovářová, OPPP Vyškov, pracoviště Blansko
PhDr. M. Adamcová, OA a SZdŠ Blansko
Ing. Svatava Dvořáková, OA a SZdŠ Blansko
20.2.2013investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ